GIFT CARD KAARTHOUDEROVERENKOMST - ENKELVOUDIG

GIFT CARD KAARTHOUDEROVEREENKOMST - ENKELVOUDIG

Deze kaart wordt uitgegeven en beheerd door EML Payments Europe Limited (‘wij/ons/onze’) voor de VZW Handelaarsvereniging Wijnegem* (‘Distributeur’). EML is een toonaangevende aanbieder van cadeaukaart oplossingen. In deze voorwaarden bent (‘u’) de kaartkoper of -gebruiker.

1. Door de kaart te gebruiken, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Als u de kaart voor iemand anders heeft gekocht, moet u de gebruiker of de uiteindelijke kaarthouder een exemplaar bezorgen van deze algemene voorwaarden of melden dat deze algemene voorwaarden online beschikbaar zijn. De kaart blijft ons eigendom. Bewaar het bewijs van de aankoop van de kaart en het kaartnummer, want dit kan u nodig hebben bij het melden, via onze helpdesk, van fouten of als uw kaart verloren of gestolen is.

2. De kaart is een prepaid cadeaukaart die wordt geactiveerd zodra deze is aangekocht. De kaart kan alleen worden gebruikt voor de aankoop van goederen en diensten in de deelnemende winkels in Wijnegem*, waarmee wij commerciële overeenkomsten hebben die de acceptatie van de kaart vereisen (‘Winkelier’). Deze lijst van winkeliers is aan verandering onderhevig. De kaart kan niet gebruikt worden bij geldautomaten of voor online aankopen of aan de balie van financiële instellingen en staat geen contante uitbetaling toe. De kaart is geen creditcard en is niet gekoppeld aan een betaalrekening.

3. Het minimumsaldo dat op uw kaart kan worden geladen is 10 euro en het maximumsaldo is 500 euro. In bepaalde situaties moeten wij of de Distributeur mogelijk uw identiteitskaart zien voordat wij u een kaart(en) kunnen verstrekken om zodoende te voldoen aan onze verplichtingen om onze klanten te identificeren. Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de kaart tenzij het u wordt toegestaan een vervangende kaart te ontvangen. In dat geval worden de vervangende kaartkosten gegeven op het moment dat u erom vraagt.

4. De kaart kan niet gebruikt worden om aankopen te doen die het beschikbare saldo overschrijden. In dat geval moet u het verschil met een andere methode betalen, als de Winkelier hiermee instemt.

5. Deze kaart kan niet opnieuw worden opgeladen en is twaalf (12) maanden geldig vanaf de activeringsdatum en kan na verloop niet meer gebruikt worden. Na het verstrijken van de geldigheid wordt het resterende beschikbare saldo verbeurd. Wij zullen dit niet vooraf melden.

6. De kaart kan niet worden gebruikt om contanten te verkrijgen of in te wisselen en kan niet worden gebruikt voor automatische incasso, terugkerende of reguliere termijnbetalingen of voor het kopen van vreemde valuta. Autorisaties kunnen bij sommige Winkeliers worden geweigerd. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk als een autorisatie wordt geweigerd voor een bepaalde transactie, behalve wanneer de autorisatie is geweigerd vanwege een handeling of nalatigheid van onze kant.

7. De kaart is als contant geld en wordt niet vervangen als deze wordt misbruikt, verloren, gestolen of beschadigd is, en er bestaat geen financieel compensatiestelsel met betrekking tot de kaart. U bent verantwoordelijk voor alle transacties op de kaart, behalve wanneer er sprake is van fraude of nalatigheid vanwege onze medewerkers of agenten. Als u een fout ontdekt met betrekking tot de kaart of als u uw kaart verliest, breng dan onmiddellijk Gift Card Support op de hoogte op het nummer 03/350 14 02.

8. Als u problemen ondervindt bij een aankoop die met de kaart is gedaan of als u een geschil heeft met een Winkelier, dan moet u dit rechtstreeks afhandelen met de desbetreffende Winkelier.

9. Wij kunnen het gebruik van de kaart beperken of stoppen als er verdachte activiteiten worden opgemerkt of als we geen geld van u ontvangen voor het volledige bedrag van het geactiveerde saldo op de kaart.

10. Eventuele restituties op kaart transacties zijn onderwerp van het beleid van de specifieke Winkelier. Als de kaart vervalt of wordt ingetrokken voordat u geld als gevolg van een restitutie heeft uitgegeven (ongeacht of de oorspronkelijke transactie van de restitutie werd uitgevoerd met de kaart), hebt u geen toegang meer tot dat geld.

11. U bent verantwoordelijk voor het online controleren van uw transactiegeschiedenis en het kennen van uw beschikbaar saldo. U kunt uw saldo en transactiegeschiedenis (zonder kosten) bekijken op www.wijnegem-shop-eat-enjoy.be. U kan het saldo opvragen via de QR-code op de achterzijde van de kaart of bellen naar het speciale saldo-opvraagnummer op 02/891 01 10. Wij behouden ons het recht voor om het beschikbare saldo van uw kaart te corrigeren als wij denken dat er een administratieve of boekhoudkundige fout is opgetreden.

12. Informatie (waaronder mogelijk uw persoonlijke gegevens, als u deze aan ons of de Distributeur heeft verstrekt) kan worden bekendgemaakt aan derden via de kaart of uitgevoerde transacties met de kaart, indien wettelijk vereist, om de kaart te bewerken of transacties te verwerken, om financiële criminaliteit te voorkomen en om op uw verzoek diensten aan te bieden en indien nodig, u op de hoogte te stellen van eventuele servicewijzigingen. Openbaarmaking zal ook worden gedaan aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Wij nemen alle stappen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens, in overeenstemming met ons privacy beleid en de Data Protection Act 1998, worden behandeld. Ons privacy beleid kan worden bekeken op https://emlpayments.com/privacy en het privacy beleid van onze Distributeur op www.wijnegem-shop-eat-enjoy.be.

13. Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen aan de algemene voorwaarden kunnen bekeken worden op www.wijnegem-shop-eat-enjoy.be .

14. Het cadeaukaartprogramma van de Distributeur kan beëindigd worden. Als uw kaart na beëindiging niet meer kan worden gebruikt, heeft u het recht om uw kaart in te leveren en in te wisselen tegen het bedrag van het beschikbare saldo op het moment van de inwisseling.

15. Wij en de Distributeur zijn niet aansprakelijk voor ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw kaart of voor enige vertraging of onvermogen om de kaart te gebruiken of als we het gebruik van de kaart hebben opgeschort in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. Wij en de Distributeur geven geen garanties of verklaringen, expliciet of impliciet, met betrekking tot de kaart, aankopen die met de kaart zijn gedaan, inclusief maar niet beperkt tot enige garantie met betrekking tot kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel, of dat de kaart altijd toegankelijk of aanvaard zal worden. Niets in deze overeenkomst beperkt de aansprakelijkheid van ons of de Distributeur wanneer deze niet wettelijk kan worden beperkt of uitgesloten.

16. Wij zijn gevestigd in Engeland en Wales met bedrijfsnummer 05852181 met onze maatschappelijke zetel en correspondentieadres op Latham House 6th Floor, 33/34 Paradise Street, Birmingham, B1 2AJ. Op deze algemene voorwaarden zijn de wetten van Engeland van toepassing en de Engelse rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

*Wijnegem Shop Eat Enjoy

De verkoop van gift cards valt buiten toepassing van btw. Er bestaat geen verplichting om hiervoor een factuur uit te reiken (cf. art. 53 §2 WBtw). Het door ons uitgereikte betalingsbewijs volstaat dan ook ter staving van uw boekhouding.